av动京热

av动京热

 屎煎汁,治卒死,并搅肠痧危症。 刘××,男,二十一岁,在元江一带工作,平时身体壮实。

桂附八昧丸滋真阴而能行水,补命火因以强脾,加车前子利小便则不走气,加牛膝益肝肾,藉以下行,故使水道通而肿胀已,又无损于真元也。出诸物刺入肉中,取诸毒久结管,一切痰热邪恶,并宜生屑入药。

如初时用白虎合桂枝汤,湿热用桂枝等品,此亦说明在辛凉清气解肌方中,适当佐以必要之辛温药物,似更能加强全方之作用。法当温阳通经,宣肺透疹。

于1949年盛夏,发热不退,已月余,经西医治疗热仍未解,延余会诊。李××,男,三十四岁。

此系中阳虚衰,以致寒湿凝滞,气机不畅。小便不通,脉象濡细,苔白腻。

得人参,血风口噤。怪症∶口内吐出肉球,有根如线长五六寸,不能食物,捻之痛彻于心。

Leave a Reply